لیست محصولات شرکت چینی زرین ایران

لیست محصولات شرکت چینی زرین ایران

 

محصولات سرویس چینی زرین در سری (قالب های) زیر دسته بندی شده اند:

ایتالیا اِف - کواترو -  هما - زرین - آلگرو - رادیانس - نئوکلاسیک - وینچی - آسترو - شهرزاد - سلنا

لیست زیر شامل محصولات (سرویس های چینی زرین) با دسته بندی قالب، سری و مدل می باشد:

نئوکلاسیک - وینچی - آسترو - شهرزاد - سلنا

لیست زیر شامل محصولات (سرویس های چینی زرین) با دسته بندی قالب، سری و مدل می باشد:

 

 

ردیف

نوع سرویس

سری

مدل

نام کامل

1

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

بره ناقلا

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح بره ناقلا

2

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

بیبی پپ

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح بیبی پپ

3

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

کیتی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح کیتی

4

سرویس 6 پارچه

کواترو

اسنوپی صورتی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح اسنوپی صورتی

5

سرویس 6 پارچه

کواترو

بامبل بی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح بامبل بی

6

سرویس 6 پارچه

کواترو

پایرت

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح پایرت

7

سرویس 6 پارچه

کواترو

جنگل

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح جنگل

8

سرویس 6 پارچه

کواترو

دوستان

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح دوستان

9

سرویس 6 پارچه

کواترو

رابیت

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح رابیت

10

سرویس 6 پارچه

کواترو

میکی موس

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح میکی موس

11

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس تیر

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس تیر

12

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس خرداد

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس خرداد

13

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس شبنم

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس شبنم

14

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس شهریور

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس شهریور

15

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس کارامل

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس کارامل

16

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس مرداد

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس مرداد

17

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ام گلستان

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ام گلستان

18

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

آلگرو

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آلگرو

19

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

خاطره

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح خاطره

20

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

رز فلاور

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رز فلاور

21

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

رزتا آبی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رزتا آبی

22

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ریوا پلاتینی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا پلاتینی

23

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ریوا طلایی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا طلایی

24

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

سپیدار

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپیدار

25

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

فلورانس

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورانس

26

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

گرانادا

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گرانادا

27

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

گلستان

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گلستان

28

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

هدیه پلاتینی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه پلاتینی

29

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

هدیه طلایی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه طلایی

30

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا

31

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا زرد

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا زرد

32

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا قرمز

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا قرمز

33

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ویلیج

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ویلیج

34

سرویس 12 پارچه

هما

کلاس بالنو

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس بالنو

35

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ایندیگو

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ایندیگو

36

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

آسمان

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آسمان

37

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

آفتاب

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آفتاب

38

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

پسته

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پسته

39

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

پینک رز

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پینک رز

40

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

چاکلت

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح چاکلت

41

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

رز فلاور

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رز فلاور

42

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ریوا طلایی

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا طلایی

43

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

زعفران

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح زعفران

44

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف

45

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف فیروزه ای

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف فیروزه ای

46

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپیدار

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپیدار

47

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

فلورانس سرمه ای

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورانس سرمه ای

48

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

گلستان

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گلستان

49

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

گیلاس

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گیلاس

50

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

نارنج

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح نارنج

51

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

هدیه طلایی

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه طلایی

52

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ویلیج

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ویلیج

53

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

اپرآ

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح اپرآ

54

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

المیرا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح المیرا

55

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

روبین

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح روبین

56

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

فلورا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورا

57

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

مهتاب

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح مهتاب

58

سرویس 26 پارچه

زرین

فلورا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری زرین طرح فلورا

59

سرویس 27 پارچه

کواترو

والنسیا زرد

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح والنسیا زرد

60

سرویس 27 پارچه

کواترو

وگاس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح وگاس

61

سرویس 27 پارچه

کوآترو

ارکیده

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح ارکیده

62

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آرمیتاژ فیروزه ای

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آرمیتاژ فیروزه ای

63

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آلبا پلاتینی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آلبا پلاتینی

64

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آمیتیس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آمیتیس

65

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آمیتیس لعاب

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آمیتیس لعاب

66

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آنجلیکا

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آنجلیکا

67

سرویس 27 پارچه

کوآترو

تینا

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح تینا

68

سرویس 27 پارچه

کوآترو

دالیا مشکی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح دالیا مشکی

69

سرویس 27 پارچه

کوآترو

رز فلاور

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح رز فلاور

70

سرویس 27 پارچه

کوآترو

زرین

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح زرین

71

سرویس 27 پارچه

کوآترو

سلنا زرد

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح سلنا زرد

72

سرویس 27 پارچه

کوآترو

سمن

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح سمن

73

سرویس 27 پارچه

کوآترو

شکوفه گیلاس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح شکوفه گیلاس

74

سرویس 27 پارچه

کوآترو

فلورانس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح فلورانس

75

سرویس 27 پارچه

کوآترو

ماتریکس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح ماتریکس

76

سرویس 27 پارچه

کوآترو

مروارید

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح مروارید

77

سرویس 27 پارچه

کوآترو

مروارید طلایی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح مروارید طلایی

78

سرویس 27 پارچه

کوآترو

موناکو

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح موناکو

79

سرویس 27 پارچه

کوآترو

نوژان

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح نوژان

80

سرویس 27 پارچه

کوآترو

نوژان لعاب

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح نوژان لعاب

81

سرویس 27 پارچه

کوآترو

والنسیا ارغوانی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح والنسیا ارغوانی

82

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آذین

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آذین

83

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

اصفهان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح اصفهان

84

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ایندیگو

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ایندیگو

85

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

آران

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آران

86

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

آسمان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آسمان

87

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

آفتاب

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آفتاب

88

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

بید گل

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح بید گل

89

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

پالادیوم

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پالادیوم

90

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

پسته

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پسته

91

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

پینک رز

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پینک رز

92

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ترمه نگار

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ترمه نگار

93

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

خاطره

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح خاطره

94

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

رد بری

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رد بری

95

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

رز فلاور

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رز فلاور

96

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

روما

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح روما

97

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

رومانا

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رومانا

98

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ریوا پلاتینی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا پلاتینی

99

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ریوا طلایی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا طلایی

100

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

زعفران

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح زعفران

101

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ساکورا آبی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ساکورا آبی

102

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ساکورا صورتی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ساکورا صورتی

103

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سان فلاور

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سان فلاور

104

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف

105

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف فیروزه ای

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف فیروزه ای

106

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سپیدار

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپیدار

107

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سیلورلاینر

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سیلورلاینر

108

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

سیلوین

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سیلوین

109

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

فلورا

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورا

110

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

فلورانس

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورانس

111

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

کاونتری

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح کاونتری

112

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

گرانادا

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گرانادا

113

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

گلستان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گلستان

114

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

گیلاس

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گیلاس

115

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

لیلین

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح لیلین

116

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ماربل

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ماربل

117

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

مهتاب

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح مهتاب

118

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

مون بلان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح مون بلان

119

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

نارنج

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح نارنج

120

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

هدیه پلاتینی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه پلاتینی

121

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

هدیه طلایی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه طلایی

122

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا

123

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا ارغوانی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا ارغوانی

124

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا زرد

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا زرد

125

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا قرمز

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا قرمز

126

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ویلیج

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ویلیج

127

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

یاس صورتی

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح یاس صورتی

128

سرویس 28 پارچه

آلگرو

آلگرو

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری آلگرو طرح آلگرو

129

سرویس 28 پارچه

آلگرو

ماربل

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری آلگرو طرح ماربل

130

سرویس 28 پارچه

رادیانس

سفید

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری رادیانس طرح سفید

131

سرویس 28 پارچه

رادیانس

کاپریس

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری رادیانس طرح کاپریس

132

سرویس 28 پارچه

رادیانس

میلانوکرم

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری رادیانس طرح میلانوکرم

133

سرویس 28 پارچه

زرین

میدنایت

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری زرین طرح میدنایت

134

سرویس 29 پارچه

نئوکلاسیک

آرتمیس فیروزه ای

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری نئوکلاسیک طرح آرتمیس فیروزه ای

135

سرویس 29 پارچه

نئوکلاسیک

داتیس سرمه ای

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری نئوکلاسیک طرح داتیس سرمه ای

136

سرویس 29 پارچه

نئوکلاسیک

نارسیس طلایی

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری نئوکلاسیک طرح نارسیس طلایی

137

سرویس 29 پارچه

وینچی

باروک

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری وینچی طرح باروک

138

سرویس 29 پارچه

وینچی

پریماورا طلایی

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری وینچی طرح پریماورا طلایی

139

سرویس 29 پارچه

وینچی

سورن

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری وینچی طرح سورن

140

سرویس 29 پارچه

وینچی

مهرگان

سرویس 29 پارچه چینی زرین سری وینچی طرح مهرگان

141

سرویس 30 پارچه

آسترو

اسکای آبی

سرویس 30 پارچه چینی زرین سری آسترو طرح اسکای آبی

142

سرویس 30 پارچه

آسترو

اسکای کرم

سرویس 30 پارچه چینی زرین سری آسترو طرح اسکای کرم

143

سرویس 30 پارچه

آسترو

زرین

سرویس 30 پارچه چینی زرین سری آسترو طرح زرین

144

سرویس 30 پارچه

آسترو

شاپرک

سرویس 30 پارچه چینی زرین سری آسترو طرح شاپرک

145

سرویس 30 پارچه

آسترو

فلورانس

سرویس 30 پارچه چینی زرین سری آسترو طرح فلورانس

146

سرویس 35 پارچه

شهرزاد

آرمیتاژ فیروزه ای

سرویس 35 پارچه چینی زرین سری شهرزاد طرح آرمیتاژ فیروزه ای

147

سرویس 35 پارچه

شهرزاد

رزالین

سرویس 35 پارچه چینی زرین سری شهرزاد طرح رزالین

148

سرویس 35 پارچه

شهرزاد

ژانتی فیروزه ای

سرویس 35 پارچه چینی زرین سری شهرزاد طرح ژانتی فیروزه ای

149

سرویس 35 پارچه

شهرزاد

سلطانیه طلایی