لیست محصولات شرکت چینی زرین ایران

لیست محصولات شرکت چینی زرین ایران

محصولات سرویس چینی زرین در سری (قالب های) زیر دسته بندی شده اند:

ایتالیا اِف - کواترو -  هما - زرین - آلگرو - رادیانس - نئوکلاسیک - وینچی - آسترو - شهرزاد - سلنا

لیست زیر شامل محصولات (سرویس های چینی زرین) با دسته بندی قالب، سری و مدل می باشد:

نئوکلاسیک - وینچی - آسترو - شهرزاد - سلنا

لیست زیر شامل محصولات (سرویس های چینی زرین) با دسته بندی قالب، سری و مدل می باشد:

 

 

ردیف

نوع سرویس

سری

مدل

نام کامل

1

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

بره ناقلا

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح بره ناقلا

2

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

بیبی پپ

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح بیبی پپ

3

سرویس 6 پارچه

ایتالیا اف

کیتی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح کیتی

4

سرویس 6 پارچه

کواترو

اسنوپی صورتی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح اسنوپی صورتی

5

سرویس 6 پارچه

کواترو

بامبل بی

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح بامبل بی

6

سرویس 6 پارچه

کواترو

پایرت

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح پایرت

7

سرویس 6 پارچه

کواترو

جنگل

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح جنگل

8

سرویس 6 پارچه

کواترو

دوستان

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح دوستان

9

سرویس 6 پارچه

کواترو

رابیت

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح رابیت

10

سرویس 6 پارچه

کواترو

میکی موس

سرویس 6 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح میکی موس

11

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس تیر

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس تیر

12

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس خرداد

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس خرداد

13

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس شبنم

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس شبنم

14

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس شهریور

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس شهریور

15

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس کارامل

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس کارامل

16

سرویس 8 پارچه

هما

کلاس مرداد

سرویس 8 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس مرداد

17

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ام گلستان

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ام گلستان

18

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

آلگرو

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آلگرو

19

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

خاطره

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح خاطره

20

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

رز فلاور

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رز فلاور

21

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

رزتا آبی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رزتا آبی

22

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ریوا پلاتینی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا پلاتینی

23

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ریوا طلایی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا طلایی

24

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

سپیدار

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپیدار

25

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

فلورانس

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورانس

26

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

گرانادا

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گرانادا

27

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

گلستان

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گلستان

28

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

هدیه پلاتینی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه پلاتینی

29

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

هدیه طلایی

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه طلایی

30

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا

31

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا زرد

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا زرد

32

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

والنسیا قرمز

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح والنسیا قرمز

33

سرویس 12 پارچه

ایتالیا اف

ویلیج

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ویلیج

34

سرویس 12 پارچه

هما

کلاس بالنو

سرویس 12 پارچه چینی زرین سری هما طرح کلاس بالنو

35

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ایندیگو

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ایندیگو

36

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

آسمان

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آسمان

37

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

آفتاب

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آفتاب

38

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

پسته

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پسته

39

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

پینک رز

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح پینک رز

40

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

چاکلت

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح چاکلت

41

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

رز فلاور

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح رز فلاور

42

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ریوا طلایی

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ریوا طلایی

43

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

زعفران

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح زعفران

44

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف

45

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپید صدف فیروزه ای

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپید صدف فیروزه ای

46

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

سپیدار

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح سپیدار

47

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

فلورانس سرمه ای

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورانس سرمه ای

48

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

گلستان

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گلستان

49

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

گیلاس

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح گیلاس

50

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

نارنج

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح نارنج

51

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

هدیه طلایی

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح هدیه طلایی

52

سرویس 17 پارچه

ایتالیا اف

ویلیج

سرویس 17 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ویلیج

53

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

اپرآ

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح اپرآ

54

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

المیرا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح المیرا

55

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

روبین

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح روبین

56

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

فلورا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح فلورا

57

سرویس 26 پارچه

ایتالیا اف

مهتاب

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح مهتاب

58

سرویس 26 پارچه

زرین

فلورا

سرویس 26 پارچه چینی زرین سری زرین طرح فلورا

59

سرویس 27 پارچه

کواترو

والنسیا زرد

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح والنسیا زرد

60

سرویس 27 پارچه

کواترو

وگاس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کواترو طرح وگاس

61

سرویس 27 پارچه

کوآترو

ارکیده

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح ارکیده

62

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آرمیتاژ فیروزه ای

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آرمیتاژ فیروزه ای

63

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آلبا پلاتینی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آلبا پلاتینی

64

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آمیتیس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آمیتیس

65

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آمیتیس لعاب

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آمیتیس لعاب

66

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آنجلیکا

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آنجلیکا

67

سرویس 27 پارچه

کوآترو

تینا

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح تینا

68

سرویس 27 پارچه

کوآترو

دالیا مشکی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح دالیا مشکی

69

سرویس 27 پارچه

کوآترو

رز فلاور

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح رز فلاور

70

سرویس 27 پارچه

کوآترو

زرین

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح زرین

71

سرویس 27 پارچه

کوآترو

سلنا زرد

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح سلنا زرد

72

سرویس 27 پارچه

کوآترو

سمن

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح سمن

73

سرویس 27 پارچه

کوآترو

شکوفه گیلاس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح شکوفه گیلاس

74

سرویس 27 پارچه

کوآترو

فلورانس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح فلورانس

75

سرویس 27 پارچه

کوآترو

ماتریکس

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح ماتریکس

76

سرویس 27 پارچه

کوآترو

مروارید

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح مروارید

77

سرویس 27 پارچه

کوآترو

مروارید طلایی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح مروارید طلایی

78

سرویس 27 پارچه

کوآترو

موناکو

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح موناکو

79

سرویس 27 پارچه

کوآترو

نوژان

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح نوژان

80

سرویس 27 پارچه

کوآترو

نوژان لعاب

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح نوژان لعاب

81

سرویس 27 پارچه

کوآترو

والنسیا ارغوانی

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح والنسیا ارغوانی

82

سرویس 27 پارچه

کوآترو

آذین

سرویس 27 پارچه چینی زرین سری کوآترو طرح آذین

83

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

اصفهان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح اصفهان

84

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

ایندیگو

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح ایندیگو

85

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

آران

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آران

86

سرویس 28 پارچه

ایتالیا اف

آسمان

سرویس 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف طرح آسمان

 

 

 

چینی
چینی زرین
چینی زرین دیجی کالا
چینی زرین اصفهان
چینی زرین طرح ایتالیا اف
چینی زرین درجه عالی
چینی زرین فله ای
چینی زرین قیمت
چینی زرین طرح فلورانس
چینی زرین طرح گلستان
چینی زرین طرح سپیدار
چینی زرین fdc
چینی زرین since1881
سرویس چینی زرین
چینی زرین ایران tehran
www.چینی زرین
چینی زرین zarin
چینی زرین vinci
خرید ظروف چینی تکی
خرید ظروف چینی زرین
خرید ظروف چینی از کارخانه
خرید ظرف چینی زرین
خرید ظرف چینی دیجی کالا
خرید ظرف چینی خارجی
خرید ظرف چینی ارزان
فروشگاه اینترنتی ظروف آشپزخانه
فروشگاه اینترنتی ظروف
فروشگاه اینترنتی ظروف پذیرایی
فروشگاه اینترنتی ظروف مسی
فروشگاه اینترنتی ظروف مسی زنجان
فروشگاه اینترنتی ظروف شیشه ای