لیست محصولات شرکت پارس اپال

لیست محصولات شرکت پارس اپال

نوع طرح کد محصول قالب نام محصول
سرویس 28 پارچه رونیکا 312 دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح رونیکا - کد 312
سرویس 28 پارچه الینا 243 بیضی سرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح لیانا- کد 243
سرویس 28 پارچه لاندور 207 بیضی سرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح لاوندر- کد 207
سرویس 28 پارچه فیدان 229 بیضی سرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح فیدان- کد 229
سرویس 28 پارچه الین 247 بیضی سرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح اِلین- کد 247
سرویس 28 پارچه نلی صورتی 180P دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح نلی صورتی- کد 180P
سرویس 28 پارچه دنیز 230 دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح دنیز- کد 230
سرویس 28 پارچه نلی آبی 180B دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 180B
سرویس 28 پارچه الینا 642 دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح الینا- کد 642
سرویس 28 پارچه لیندا 124 دایره سرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح لیندا- کد 124
سرویس 28 پارچه توسکا 448 مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح توسکا- کد 448
سرویس 28 پارچه وربنا 860 مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح وربنا - کد 860
سرویس 28 پارچه وایت   مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح وایت- کد
سرویس 28 پارچه لالیکیو 362 مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح لالیکیو- کد 362
سرویس 28 پارچه اسکور 806P مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح اسکور- کد 806P
سرویس 28 پارچه ورتکس 442 مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح ورتکس- کد 442
سرویس 28 پارچه بین 775 مربع سرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح بین- کد 775
سرویس 14 پارچه الینا   دایره سرویس 14 پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح الینا
سرویس 14 پارچه لیندا   دایره سرویس 14 پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح لیندا - کد
سرویس 14 پارچه بین 775 مربع سرویس 14 پارچه چای خوری مربع پارس اپال طرح بین - کد 775
سرویس 5 پارچه رابیت   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح رابیت
سرویس 5 پارچه توییتی   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح توییتی
سرویس 5 پارچه پوو   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح پوو
سرویس 5 پارچه کیتی   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح کیتی
سرویس 5 پارچه الفنت   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح اِلفنت
سرویس 5 پارچه آنجل   دایره سرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح آنجل
سرویس 5 پارچه گیلی   مربع سرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح گیلی
سرویس 5 پارچه سون پوگ   مربع سرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح سون پوگ
سرویس 5 پارچه میکی موس   مربع سرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح میکی موس
سرویس 5 پارچه اسپنگ باب   مربع سرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح اسپُنگ باب
سرویس 5 پارچه لاو   مربع سرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح لاو
بشقاب خورشت خوری رونیکا 312-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 225
پیش دستی رونیکا 312-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح رونیکا - کد 195
دیس برنج رونیکا 312-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح رونیکا - کد 1010
پیاله ماست خوری رونیکا 312-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 720
پیاله ترشی خوری رونیکا 312-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 710
کاسه آبگوشت خوری رونیکا 312-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 770
کاسه سالاد رونیکا 312-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح رونیکا - کد 240
سس خوری رونیکا 312-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 820
فسنجان خوری رونیکا 312-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 780
فنجان رونیکا 312-270 دایره فنجان پارس اپال طرح رونیکا - کد 270
قندان رونیکا 312-840 دایره قندان پارس اپال طرح رونیکا - کد 840
دیس کوچک رونیکا 312-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح رونیکا - کد 1050
لیوان رونیکا 312-280 دایره لیوان پارس اپال طرح رونیکا - کد 280
دیس نیم گود رونیکا 312-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح رونیکا - کد 1030
دیس گرد رونیکا 312-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح رونیکا - کد 1020
بشقاب پلوخوری رونیکا 312-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 250
بشقاب خورشت خوری دنیز 230-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 225
پیش دستی دنیز 230-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح دنیز - کد 195
دیس برنج دنیز 230-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح دنیز - کد 1010
پیاله ماست خوری دنیز 230-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 720
پیاله ترشی خوری دنیز 230-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 710
کاسه آبگوشت خوری دنیز 230-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 770
کاسه سالاد دنیز 230-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح دنیز - کد 240
سس خوری دنیز 230-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 820
فسنجان خوری دنیز 230-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 780
فنجان دنیز 230-270 دایره فنجان پارس اپال طرح دنیز - کد 270
قندان دنیز 230-840 دایره قندان پارس اپال طرح دنیز - کد 840
دیس کوچک دنیز 230-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح دنیز - کد 1050
لیوان دنیز 230-280 دایره لیوان پارس اپال طرح دنیز - کد 280
دیس نیم گود دنیز 230-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح دنیز - کد 1030
دیس گرد دنیز 230-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح دنیز - کد 1020
بشقاب پلوخوری دنیز 230-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح دنیز - کد 250
بشقاب خورشت خوری نلی صورتی 180p-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 225
پیش دستی نلی صورتی 180p-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 195
دیس برنج نلی صورتی 180p-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1010
پیاله ماست خوری نلی صورتی 180p-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 720
پیاله ترشی خوری نلی صورتی 180p-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 710
کاسه آبگوشت خوری نلی صورتی 180p-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 770
کاسه سالاد نلی صورتی 180p-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 240
سس خوری نلی صورتی 180p-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 820
فسنجان خوری نلی صورتی 180p-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 780
فنجان نلی صورتی 180p-270 دایره فنجان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 270
قندان نلی صورتی 180p-840 دایره قندان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 840
دیس کوچک نلی صورتی 180p-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1050
لیوان نلی صورتی 180p-280 دایره لیوان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 280
دیس نیم گود نلی صورتی 180p-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1030
دیس گرد نلی صورتی 180p-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1020
بشقاب پلوخوری نلی صورتی 180p-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 250
بشقاب خورشت خوری نلی آبی 180B-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 225
پیش دستی نلی آبی 180B-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح نلی آبی - کد 195
دیس برنج نلی آبی 180B-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1010
پیاله ماست خوری نلی آبی 180B-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 720
پیاله ترشی خوری نلی آبی 180B-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 710
کاسه آبگوشت خوری نلی آبی 180B-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 770
کاسه سالاد نلی آبی 180B-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 240
سس خوری نلی آبی 180B-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 820
فسنجان خوری نلی آبی 180B-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 780
فنجان نلی آبی 180B-270 دایره فنجان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 270
قندان نلی آبی 180B-840 دایره قندان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 840
دیس کوچک نلی آبی 180B-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1050
لیوان نلی آبی 180B-280 دایره لیوان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 280
دیس نیم گود نلی آبی 180B-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1030
دیس گرد نلی آبی 180B-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1020
بشقاب پلوخوری نلی آبی 180B-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 250
بشقاب خورشت خوری رومانتیک 120-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 225
پیش دستی رومانتیک 120-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح رومانتیک - کد 195
دیس برنج رومانتیک 120-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1010
پیاله ماست خوری رومانتیک 120-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 720
پیاله ترشی خوری رومانتیک 120-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 710
کاسه آبگوشت خوری رومانتیک 120-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 770
کاسه سالاد رومانتیک 120-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح رومانتیک - کد 240
سس خوری رومانتیک 120-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 820
فسنجان خوری رومانتیک 120-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 780
فنجان رومانتیک 120-270 دایره فنجان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 270
قندان رومانتیک 120-840 دایره قندان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 840
دیس کوچک رومانتیک 120-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1050
لیوان رومانتیک 120-280 دایره لیوان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 280
دیس نیم گود رومانتیک 120-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1030
دیس گرد رومانتیک 120-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1020
بشقاب پلوخوری رومانتیک 120-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 250
بشقاب خورشت خوری لیندا 124-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 225
پیش دستی لیندا 124-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح لیندا - کد 195
دیس برنج لیندا 124-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح لیندا - کد 1010
پیاله ماست خوری لیندا 124-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 720
پیاله ترشی خوری لیندا 124-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 710
کاسه آبگوشت خوری لیندا 124-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 770
کاسه سالاد لیندا 124-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح لیندا - کد 240
سس خوری لیندا 124-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 820
فسنجان خوری لیندا 124-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 780
فنجان لیندا 124-270 دایره فنجان پارس اپال طرح لیندا - کد 270
قندان لیندا 124-840 دایره قندان پارس اپال طرح لیندا - کد 840
دیس کوچک لیندا 124-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح لیندا - کد 1050
لیوان لیندا 124-280 دایره لیوان پارس اپال طرح لیندا - کد 280
دیس نیم گود لیندا 124-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح لیندا - کد 1030
دیس گرد لیندا 124-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح لیندا - کد 1020
بشقاب پلوخوری لیندا 124-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح لیندا - کد 250
بشقاب خورشت خوری الینا 642-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح الینا - کد 225
پیش دستی الینا 642-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح الینا - کد 195
دیس برنج الینا 642-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح الینا - کد 1010
پیاله ماست خوری الینا 642-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح الینا - کد 720
پیاله ترشی خوری الینا 642-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح الینا - کد 710
کاسه آبگوشت خوری الینا 642-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح الینا - کد 770
کاسه سالاد الینا 642-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح الینا - کد 240
سس خوری الینا 642-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح الینا - کد 820
فسنجان خوری الینا 642-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح الینا - کد 780
فنجان الینا 642-270 دایره فنجان پارس اپال طرح الینا - کد 270
قندان الینا 642-840 دایره قندان پارس اپال طرح الینا - کد 840
دیس کوچک الینا 642-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح الینا - کد 1050
لیوان الینا 642-280 دایره لیوان پارس اپال طرح الینا - کد 280
دیس نیم گود الینا 642-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح الینا - کد 1030
دیس گرد الینا 642-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح الینا - کد 1020
بشقاب پلوخوری الینا 642-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح الینا - کد 250
بشقاب خورشت خوری گلوریا 350-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 225
پیش دستی گلوریا 350-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح گلوریا - کد 195
دیس برنج گلوریا 350-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح گلوریا - کد 1010
پیاله ماست خوری گلوریا 350-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 720
پیاله ترشی خوری گلوریا 350-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 710
کاسه آبگوشت خوری گلوریا 350-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 770
کاسه سالاد گلوریا 350-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح گلوریا - کد 240
سس خوری گلوریا 350-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 820
فسنجان خوری گلوریا 350-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 780
فنجان گلوریا 350-270 دایره فنجان پارس اپال طرح گلوریا - کد 270
قندان گلوریا 350-840 دایره قندان پارس اپال طرح گلوریا - کد 840
دیس کوچک گلوریا 350-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح گلوریا - کد 1050
لیوان گلوریا 350-280 دایره لیوان پارس اپال طرح گلوریا - کد 280
دیس نیم گود گلوریا 350-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح گلوریا - کد 1030
دیس گرد گلوریا 350-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح گلوریا - کد 1020
بشقاب پلوخوری گلوریا 350-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 250