تیتر خبرها

آرکوپال پارس اوپال

حالت شب
آرکوپال پارس اوپال
پارس اوپال
سرویس پارس اوپال
شرکت پارس اوپال
پارس اپال مربع

لیست محصولات شرکت پارس اوپال/اپال

لیست محصولات شرکت پارس اپال

لیست محصولات پارس اوپال – پارس اپال  به همراه جزئیات به شرح ذیل می باشد .

           نوع    طرح کد محصول قالب                                نام محصول
سرویس ۲۸ پارچه رونیکا ۳۱۲ دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد پارس اپال طرح رونیکا – کد ۳۱۲
سرویس ۲۸ پارچه الینا ۲۴۳ بیضی سرویس ۲۸ پارچه بیضی پارس اپال طرح لیانا- کد ۲۴۳
سرویس ۲۸ پارچه لاندور ۲۰۷ بیضی سرویس ۲۸ پارچه بیضی پارس اپال طرح لاوندر- کد ۲۰۷
سرویس ۲۸ پارچه فیدان ۲۲۹ بیضی سرویس ۲۸ پارچه بیضی  طرح فیدان- کد ۲۲۹
سرویس ۲۸ پارچه الین ۲۴۷ بیضی سرویس ۲۸ پارچه بیضی پارس اپال طرح اِلین- کد ۲۴۷
سرویس ۲۸ پارچه نلی صورتی ۱۸۰P دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد  طرح نلی صورتی- کد ۱۸۰P
سرویس ۲۸ پارچه دنیز ۲۳۰ دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد  طرح دنیز- کد ۲۳۰
سرویس ۲۸ پارچه نلی آبی ۱۸۰B دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد  طرح نلی آبی – کد ۱۸۰B
سرویس ۲۸ پارچه الینا ۶۴۲ دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد پارس اپال طرح الینا- کد ۶۴۲
سرویس ۲۸ پارچه لیندا ۱۲۴ دایره سرویس ۲۸ پارچه گرد پارس اپال طرح لیندا- کد ۱۲۴
سرویس ۲۸ پارچه توسکا ۴۴۸ مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح توسکا- کد ۴۴۸
سرویس ۲۸ پارچه وربنا ۸۶۰ مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح وربنا – کد ۸۶۰
سرویس ۲۸ پارچه وایت مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح وایت- کد
سرویس ۲۸ پارچه لالیکیو ۳۶۲ مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح لالیکیو- کد ۳۶۲
سرویس ۲۸ پارچه اسکور ۸۰۶P مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح اسکور- کد ۸۰۶P
سرویس ۲۸ پارچه ورتکس ۴۴۲ مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح ورتکس- کد ۴۴۲
سرویس ۲۸ پارچه بین ۷۷۵ مربع سرویس ۲۸ پارچه مربع پارس اپال طرح بین- کد ۷۷۵
سرویس ۱۴ پارچه الینا دایره سرویس ۱۴ پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح الینا
سرویس ۱۴ پارچه لیندا دایره سرویس ۱۴ پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح لیندا – کد
سرویس ۱۴ پارچه بین ۷۷۵ مربع سرویس ۱۴ پارچه چای خوری مربع پارس اپال طرح بین – کد ۷۷۵
سرویس ۵ پارچه رابیت دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد پارس اپال طرح رابیت
سرویس ۵ پارچه توییتی دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد پارس اپال طرح توییتی
سرویس ۵ پارچه پوو دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد پارس اپال طرح پوو
سرویس ۵ پارچه کیتی دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد اپال طرح کیتی
سرویس ۵ پارچه الفنت دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد طرح اِلفنت
سرویس ۵ پارچه آنجل دایره سرویس ۵ پارچه کودک گرد  طرح آنجل
سرویس ۵ پارچه گیلی مربع سرویس ۵ پارچه کودک مربع  طرح گیلی
سرویس ۵ پارچه سون پوگ مربع سرویس ۵ پارچه کودک مربع طرح سون پوگ
سرویس ۵ پارچه میکی موس مربع سرویس ۵ پارچه کودک مربع طرح میکی موس
سرویس ۵ پارچه اسپنگ باب مربع سرویس ۵ پارچه کودک مربع  طرح اسپُنگ باب
سرویس ۵ پارچه لاو مربع سرویس ۵ پارچه کودک مربع  طرح لاو
بشقاب خورشت خوری رونیکا ۳۱۲-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۲۲۵
پیش دستی رونیکا ۳۱۲-۱۹۵ دایره پیش دستی اپال طرح رونیکا – کد ۱۹۵
دیس برنج رونیکا ۳۱۲-۱۰۱۰ دایره دیس برنج پارس اپال طرح رونیکا – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری رونیکا ۳۱۲-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری رونیکا ۳۱۲-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری رونیکا ۳۱۲-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۷۷۰
کاسه سالاد رونیکا ۳۱۲-۲۴۰ دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح رونیکا – کد ۲۴۰
سس خوری رونیکا ۳۱۲-۸۲۰ دایره سس خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۸۲۰
فسنجان خوری رونیکا ۳۱۲-۷۸۰ دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۷۸۰
فنجان رونیکا ۳۱۲-۲۷۰ دایره فنجان پارس اپال طرح رونیکا – کد ۲۷۰
قندان رونیکا ۳۱۲-۸۴۰ دایره قندان پارس اپال طرح رونیکا – کد ۸۴۰
دیس کوچک رونیکا ۳۱۲-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اپال طرح رونیکا – کد ۱۰۵۰
لیوان رونیکا ۳۱۲-۲۸۰ دایره لیوان پارس اپال طرح رونیکا – کد ۲۸۰
دیس نیم گود رونیکا ۳۱۲-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح رونیکا – کد ۱۰۳۰
دیس گرد رونیکا ۳۱۲-۱۰۲۰ دایره دیس گرد پارس اپال طرح رونیکا – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری رونیکا ۳۱۲-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رونیکا – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری دنیز ۲۳۰-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۲۲۵
پیش دستی دنیز ۲۳۰-۱۹۵ دایره پیش دستی اپال طرح دنیز – کد ۱۹۵
دیس برنج دنیز ۲۳۰-۱۰۱۰ دایره دیس برنج پارس طرح دنیز – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری دنیز ۲۳۰-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری دنیز ۲۳۰-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری دنیز ۲۳۰-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۷۷۰
کاسه سالاد دنیز ۲۳۰-۲۴۰ دایره کاسه سالاد  طرح دنیز – کد ۲۴۰
سس خوری دنیز ۲۳۰-۸۲۰ دایره سس خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۸۲۰
فسنجان خوری دنیز ۲۳۰-۷۸۰ دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح دنیز – کد ۷۸۰
فنجان دنیز ۲۳۰-۲۷۰ دایره فنجان پارس اپال طرح دنیز – کد ۲۷۰
قندان دنیز ۲۳۰-۸۴۰ دایره قندان پارس اپال طرح دنیز – کد ۸۴۰
دیس کوچک دنیز ۲۳۰-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اپال طرح دنیز – کد ۱۰۵۰
لیوان دنیز ۲۳۰-۲۸۰ دایره لیوان پارس اپال طرح دنیز – کد ۲۸۰
دیس نیم گود دنیز ۲۳۰-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح دنیز – کد ۱۰۳۰
دیس گرد دنیز ۲۳۰-۱۰۲۰ دایره دیس گرد  طرح دنیز – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری دنیز ۲۳۰-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری طرح دنیز – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری نلی صورتی ۱۸۰p-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۲۲۵
پیش دستی نلی صورتی ۱۸۰p-195 دایره پیش دستی  طرح نلی صورتی – کد ۱۹۵
دیس برنج نلی صورتی ۱۸۰p-1010 دایره دیس برنج پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری نلی صورتی ۱۸۰p-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری نلی صورتی ۱۸۰p-710 دایره پیاله ترشی خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری نلی صورتی ۱۸۰p-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۷۷۰
کاسه سالاد نلی صورتی ۱۸۰p-240 دایره کاسه سالاد پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۲۴۰
سس خوری نلی صورتی ۱۸۰p-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۸۲۰
فسنجان خوری نلی صورتی ۱۸۰p-780 دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۷۸۰
فنجان نلی صورتی ۱۸۰p-270 دایره فنجان پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۲۷۰
قندان نلی صورتی ۱۸۰p-840 دایره قندان  طرح نلی صورتی – کد ۸۴۰
دیس کوچک نلی صورتی ۱۸۰p-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۱۰۵۰
لیوان نلی صورتی ۱۸۰p-280 دایره لیوان طرح نلی صورتی – کد ۲۸۰
دیس نیم گود نلی صورتی ۱۸۰p-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۱۰۳۰
دیس گرد نلی صورتی ۱۸۰p-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری نلی صورتی ۱۸۰p-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی صورتی – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری نلی آبی ۱۸۰B-225 دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۲۲۵
پیش دستی نلی آبی ۱۸۰B-195 دایره پیش دستی پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۱۹۵
دیس برنج نلی آبی ۱۸۰B-1010 دایره دیس برنج  طرح نلی آبی – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری نلی آبی ۱۸۰B-720 دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری نلی آبی ۱۸۰B-710 دایره پیاله ترشی خوری  طرح نلی آبی – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری نلی آبی ۱۸۰B-770 دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۷۷۰
کاسه سالاد نلی آبی ۱۸۰B-240 دایره کاسه سالاد  طرح نلی آبی – کد ۲۴۰
سس خوری نلی آبی ۱۸۰B-820 دایره سس خوری پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۸۲۰
فسنجان خوری نلی آبی ۱۸۰B-780 دایره فسنجان خوری  طرح نلی آبی – کد ۷۸۰
فنجان نلی آبی ۱۸۰B-270 دایره فنجان پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۲۷۰
قندان نلی آبی ۱۸۰B-840 دایره قندان پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۸۴۰
دیس کوچک نلی آبی ۱۸۰B-1050 دایره دیس کوچک پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۱۰۵۰
لیوان نلی آبی ۱۸۰B-280 دایره لیوان پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۲۸۰
دیس نیم گود نلی آبی ۱۸۰B-1030 دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۱۰۳۰
دیس گرد نلی آبی ۱۸۰B-1020 دایره دیس گرد پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری نلی آبی ۱۸۰B-250 دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی آبی – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری رومانتیک ۱۲۰-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۲۲۵
پیش دستی رومانتیک ۱۲۰-۱۹۵ دایره پیش دستی پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۱۹۵
دیس برنج رومانتیک ۱۲۰-۱۰۱۰ دایره دیس برنج پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری رومانتیک ۱۲۰-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری  طرح رومانتیک – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری رومانتیک ۱۲۰-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری طرح رومانتیک – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری رومانتیک ۱۲۰-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۷۷۰
کاسه سالاد رومانتیک ۱۲۰-۲۴۰ دایره کاسه سالاد  طرح رومانتیک – کد ۲۴۰
سس خوری رومانتیک ۱۲۰-۸۲۰ دایره سس خوری  طرح رومانتیک – کد ۸۲۰
فسنجان خوری رومانتیک ۱۲۰-۷۸۰ دایره فسنجان خوری  طرح رومانتیک – کد ۷۸۰
فنجان رومانتیک ۱۲۰-۲۷۰ دایره فنجان  طرح رومانتیک – کد ۲۷۰
قندان رومانتیک ۱۲۰-۸۴۰ دایره قندان  طرح رومانتیک – کد ۸۴۰
دیس کوچک رومانتیک ۱۲۰-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۱۰۵۰
لیوان رومانتیک ۱۲۰-۲۸۰ دایره لیوان پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۲۸۰
دیس نیم گود رومانتیک ۱۲۰-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۱۰۳۰
دیس گرد رومانتیک ۱۲۰-۱۰۲۰ دایره دیس گرد پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری رومانتیک ۱۲۰-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رومانتیک – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری لیندا ۱۲۴-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح لیندا – کد ۲۲۵
پیش دستی لیندا ۱۲۴-۱۹۵ دایره پیش دستی پارس اپال طرح لیندا – کد ۱۹۵
دیس برنج لیندا ۱۲۴-۱۰۱۰ دایره دیس برنج  طرح لیندا – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری لیندا ۱۲۴-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری پارس اپال طرح لیندا – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری لیندا ۱۲۴-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری  طرح لیندا – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری لیندا ۱۲۴-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح لیندا – کد ۷۷۰
کاسه سالاد لیندا ۱۲۴-۲۴۰ دایره کاسه سالاد طرح لیندا – کد ۲۴۰
سس خوری لیندا ۱۲۴-۸۲۰ دایره سس خوری  طرح لیندا – کد ۸۲۰
فسنجان خوری لیندا ۱۲۴-۷۸۰ دایره فسنجان خوری پارس اپال طرح لیندا – کد ۷۸۰
فنجان لیندا ۱۲۴-۲۷۰ دایره فنجان پارس اپال طرح لیندا – کد ۲۷۰
قندان لیندا ۱۲۴-۸۴۰ دایره قندان پارس اوپال طرح لیندا – کد ۸۴۰
دیس کوچک لیندا ۱۲۴-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اوپال طرح لیندا – کد ۱۰۵۰
لیوان لیندا ۱۲۴-۲۸۰ دایره لیوان پارس اوپال طرح لیندا – کد ۲۸۰
دیس نیم گود لیندا ۱۲۴-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اوپال طرح لیندا – کد ۱۰۳۰
دیس گرد لیندا ۱۲۴-۱۰۲۰ دایره دیس گرد پارس اوپال طرح لیندا – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری لیندا ۱۲۴-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری پارس اوپال طرح لیندا – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری الینا ۶۴۲-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۲۲۵
پیش دستی الینا ۶۴۲-۱۹۵ دایره پیش دستی پارس اوپال طرح الینا – کد ۱۹۵
دیس برنج الینا ۶۴۲-۱۰۱۰ دایره دیس برنج پارس اوپال طرح الینا – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری الینا ۶۴۲-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری الینا ۶۴۲-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری الینا ۶۴۲-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۷۷۰
کاسه سالاد الینا ۶۴۲-۲۴۰ دایره کاسه سالاد پارس اوپال طرح الینا – کد ۲۴۰
سس خوری الینا ۶۴۲-۸۲۰ دایره سس خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۸۲۰
فسنجان خوری الینا ۶۴۲-۷۸۰ دایره فسنجان خوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۷۸۰
فنجان الینا ۶۴۲-۲۷۰ دایره فنجان پارس اوپال طرح الینا – کد ۲۷۰
قندان الینا ۶۴۲-۸۴۰ دایره قندان پارس اوپال طرح الینا – کد ۸۴۰
دیس کوچک الینا ۶۴۲-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اوپال طرح الینا – کد ۱۰۵۰
لیوان الینا ۶۴۲-۲۸۰ دایره لیوان پارس اوپال طرح الینا – کد ۲۸۰
دیس نیم گود الینا ۶۴۲-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اوپال طرح الینا – کد ۱۰۳۰
دیس گرد الینا ۶۴۲-۱۰۲۰ دایره دیس گرد پارس اوپال طرح الینا – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری الینا ۶۴۲-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری پارس اوپال طرح الینا – کد ۲۵۰
بشقاب خورشت خوری گلوریا ۳۵۰-۲۲۵ دایره بشقاب خورشت خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۲۲۵
پیش دستی گلوریا ۳۵۰-۱۹۵ دایره پیش دستی پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۱۹۵
دیس برنج گلوریا ۳۵۰-۱۰۱۰ دایره دیس برنج پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۱۰۱۰
پیاله ماست خوری گلوریا ۳۵۰-۷۲۰ دایره پیاله ماست خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۷۲۰
پیاله ترشی خوری گلوریا ۳۵۰-۷۱۰ دایره پیاله ترشی خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۷۱۰
کاسه آبگوشت خوری گلوریا ۳۵۰-۷۷۰ دایره کاسه آبگوشت خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۷۷۰
کاسه سالاد گلوریا ۳۵۰-۲۴۰ دایره کاسه سالاد پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۲۴۰
سس خوری گلوریا ۳۵۰-۸۲۰ دایره سس خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۸۲۰
فسنجان خوری گلوریا ۳۵۰-۷۸۰ دایره فسنجان خوری پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۷۸۰
فنجان گلوریا ۳۵۰-۲۷۰ دایره فنجان پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۲۷۰
قندان گلوریا ۳۵۰-۸۴۰ دایره قندان پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۸۴۰
دیس کوچک گلوریا ۳۵۰-۱۰۵۰ دایره دیس کوچک پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۱۰۵۰
لیوان گلوریا ۳۵۰-۲۸۰ دایره لیوان پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۲۸۰
دیس نیم گود گلوریا ۳۵۰-۱۰۳۰ دایره دیس نیم گود پارس اوپال طرح گلوریا – کد ۱۰۳۰
دیس گرد گلوریا ۳۵۰-۱۰۲۰ دایره دیس گرد  طرح گلوریا – کد ۱۰۲۰
بشقاب پلوخوری گلوریا ۳۵۰-۲۵۰ دایره بشقاب پلوخوری  طرح گلوریا – کد ۲۵۰

 

آرکوپال پارس اوپال
پارس اوپال
سرویس پارس اوپال
شرکت پارس اوپال
پارس اپال مربع

 

درباره ی milad6600

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *